Időjárás

21 °C

június 19. | Gyárfás

Deutsch English
Bejelentkezés az „ÚJ” KATA  hatálya alá
Bejelentkezés az „ÚJ” KATA  hatálya alá

Bejelentkezés az „ÚJ” KATA  hatálya alá

 Célszerű a „régi” kata-soknak- a 2022. szeptember 15-i adófizetés miatt – mihamarabb választani az „új” kata-t iparűzési adóban (nem követnek el jogsértést azok sem, akik ezt 2022. október 15-ig megteszik)

 

  1. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata) szabályai, ezért a jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnt a KATA adóalanyiságuk. A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük. Minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől, legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), vagy az önkormányzatnál.

 

A NAV-nál az új kata választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az új kata szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek.

 

Az új katát kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire. Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává. Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a NAV-hoz, illetve ha így kívánnak adózni az iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé is.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.) 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. (új kata) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe. A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. (1%-kal számítva: évi 25 ezer Ft, 1,6%-kal számítva: évi 40 ezer Ft) Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerint a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti (új Kata-alanyok számára nyitva álló) adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által központilag rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

A nyomtatvány az Elektronikus Önkormányzati Portálon / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / keresztül elektronikusan nyújtható be. A benyújtás határideje az új kata tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség (végső határidő: 2022. október 15-e)! A bejelentésre alkalmas „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlap a Portál honlapján elérhető.

 

A 39/B. § (9) bekezdésében rögzített 45 napos határidő tehát az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának a bejelentésére és nem a választásról szóló döntés meghozatalára vonatkozó határidő.  Így, nincs akadálya annak, hogy az „új kata” alanya az egyszerűsített adóalap-megállapításól szóló döntést már 2022. szeptember 15-ig meghozza, ha ezt a NAV-nál már megfelelő módon be is jelentette.

 

Az (időarányos) iparűzési adót az érintetteknek az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára 2022. szeptember 15-ig kell megfizetni /az Iparűzési adót Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 11737007-15466004-03540000  kell befizetni/ függetlenül az új kata bejelentésétől.

 

A 2022. szeptember 15-i határidőig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakra jutó időarányos adóját be kell fizetni, azaz 8.356 Ft-ot kell megfizetnie. /122 nap/365 nap x 2 500 000 Ft x 1%-kal/

 

Ha az „új Kata” szerint adózó 2022. szeptember 15-én az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazza és a szerinti adót fizet, és az egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló bejelentést csak 2022. október 15-ig teszi meg az a jelzett módon az önkormányzati adóhatósághoz, akkor nem követ el jogsértést.

 

Amennyiben viszont az egyszerűsített adóalap-megállapítás alapján kalkulált adóját csak a 2022. szeptember 15-ét követően tett adóhatósági bejelentését követően (2022. október 15-én vagy azt követően) fizeti meg, akkor az adófizetési kötelezettsége elkésettsége miatt – csekély összegű – késedelmi pótlék terheli, amelyet 2022. szeptember 16-ától kezdődően kell terhére adószámláján felszámítani.

 

 A Pénzügyminisztérium tájékoztatója a KATA alanyok által alkalmazandó speciális helyi iparűzési adó szabályokról, figyelemmel a 2023. január 15-éig benyújható adóbevallásokkal kapcsolatban

 A jogszabályváltozás eredményeként a „régi” Kata, és erre figyelemmel – a törvény erejénél fogva – 2022. augusztus 31-ével a „régi Kata-alanyok” számára az iparűzési adóban biztosított egyszerűsített tételes iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság is megszűnt.  Ez azonban nem jelenti a Htv. szerinti vállalkozó iparűzési adóalanyiságának egyidejű megszűnését is, az – a Kata-szabályok átalakításától függetlenül – folyamatosan és változatlanul fennmarad.

 

Az adóalanyiság folyamatos fennállása – többek között – azt is jelenti, hogy ha a korábban Kata-alany (régi Kata-alany) adózónak az önkormányzat felé záró bevallást – főszabály szerint – akkor sem kell benyújtania, ha az új Kata-szabályok szerint már nem választja (nem választhatja) a Katát. Ez esetben a törvény erejénél fogva mindösszesen csak az egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási mód szerint adózó KATA-alany ezen adó megállapítási módja, ezen adózási mód szerinti adókötelezettség-teljesítése fejeződik be, illetve az adóhatóság ezen adózási móddal összefüggő eljárása válik okafogyottá. Abban az esetben ugyanakkor, ha a régi Kata-alany adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe venni az iparűzési adóban, akkor 2023. január 15-ig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §-a (6) bekezdése értelmében ezen időszakról.

 

A Htv. 39/C. §-ának (2) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy a rendeletükben adómentességet, adókedvezményt állapítsanak meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Győr Megyei Jogú Város helyi iparűzési adó rendelete alapján biztosítja a törvényi 2,5 millió forint adómentességet az adózóknak. A mentességre jogosító adóalap nagyságának a meghatározásánál természetesen a vállalkozó teljes adóévi, összesített adóalapjának a nagysága veendő figyelembe.

FONTOS! Mindez azon vállalkozó esetében, aki 2022-ben 2022. január 1-je és augusztus 31-e között a régi Kata alanya volt, de szeptember 1-jétől már nem tudja az új katát választani, (feltételezve, hogy iparűzési adókötelezettsége csak egy önkormányzat illetékességi területén áll fenn) a következőt jelenti. Esetében a régi Kata-alanyiság időszakára időarányosan 1 664 383 forint vállalkozási szintű adóalap veendő figyelembe. Mivel pedig az adókönnyítéshez szükséges 2,5 millió forintos adóalap az adóév egésze kapcsán vizsgálandó, így ez az adókönnyítést a korábban (2022. augusztus 31-ig) Kata-alanyként egyszerűsített  adóalap-megállapítást választó adózó csak akkor veheti igénybe, ha a 2022. szeptember 1-től december 31-ig terjedő adóalaprész az esetében a 835 617 forintot nem haladja meg.

 

Győr. 2022. szeptember hó

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Adóügyi Osztály