Időjárás

11 °C

június 15. | Jolán, Vid

Deutsch English
Mini-projektek pályázati dokumentációja
Mini-projektek pályázati dokumentációja

(A szükséges dokumentumok letölthetők a lap aljáról)

Módosítás a városrehabilitáció témájú felhívások mellékleteiben

Módosítottuk a városrehabilitáció témájában meghirdetett pályázati és tervezési felhívásokhoz kapcsolódó, a közvetett támogatás keretében megvalósuló Programalap működtetését szabályozó iránymutatásokat. A változás a következő dokumentumokat érinti: „Közvetett támogatások útmutató”, „Pályázati felhívás”, „Útmutató”

A módosítás értelmében többek között pontosításra került, hogy a szolgáltatások mely kategóriájában szükséges alkalmazni a költségvetés belső arányaira vonatkozó korlátozást. A változásokat az érintett dokumentumokban piros kiemeléssel jelöltük. Az új szabályozást a folyamatban lévő ügyekre kell alkalmazni.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A Közvetítő Szervezet értelemszerűen válassza ki és specifikálja a projektjére vonatkozó témákat, megnevezhet akár konkrét projektelemeket, mini-projekt címeket is.

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók és ezek sorozatai:

 • az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, valamint játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);
 • munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
 • alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:

 • forgóeszközök;
 • kisértékű tárgyi eszközök, amelyek a mini-projekt végrehajtása során a megvalósuló program lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek;
 • olyan kisértékű tárgyi eszközök, amelyek a mini-projekt végrehajtása során nem nélkülözhetetlenek, de a program megvalósításának színvonalát nagyban emelik;
 • a mini-projektek végrehajtásához szükséges nagyértékű eszközök bérlése;
 • helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
 • saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
  • szolgáltatások – amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet létesítő okirata szerinti alaptevékenységébe, így ezen belül elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződés. Amennyiben a Címzett által igénybe vett szolgáltatás a Címzett alaptevékenységén kívüli feladat- és munkavégzésre vagy szellemi alkotás felhasználására vonatkozik, a szolgáltatásra mini-projektenként az alábbiak szerint számolható el költség:
  • a Címzett alaptevékenységén kívüli tevékenység vonatkozásában külső személy/fél által végzett tevékenységre, illetve szellemi alkotás felhasználására maximálisan 50 000 Ft értékben köthet megbízási szerződést;
  • saját tag/munkavállaló/alkalmazott által végzett tevékenységek vonatkozásában korlátlanul köthet szerződést. Saját tagnak minősül az a szolgáltató/szállító, aki a Címzett szervezet (egyesület, alapítvány, stb.) vonatkozásában tagsággal, vagy legalább a mini-projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtását megelőzően munkaviszonnyal rendelkezik.

Az elszámoláshoz csatolni szükséges a megbízott személy szakmai relevanciáját igazoló önéletrajzot.

 • A „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet

pályázatot hirdet meg

a „Lüktető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. városrehabilitációs projekt keretében az elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

 

 1. 1. A pályázat célja

Győr történelmi belvárosának városi, közösségi- és gazdasági projektelemeket is magában foglaló infrastrukturális fejlesztése mellett fontos a megvalósuló városrehabilitációban az érintett városi szövet társadalmi megújítása is. A közvetett támogatási rendszer (Programalap) célja olyan pályázói körök bevonása a projekt megvalósításának rendszerébe, amelyek alkalmasak a helyi közösségek aktív bevonásával a helyi társadalom kohézióját és lokálpatriotizmusát erősíteni. További pályázati célkitűzés standard (uniós és hazai) pályázati rendszerekben tapasztalattal nem rendelkező helyi civil és társadalmi szervezetek bevonása, hogy a projektben a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelő és helyi lakosságot mobilizáló, a projekt fizikai fejlesztési elemeit erősítő, azok társadalmasítását és elfogadásukat segítő közösségépítő akciók valósuljanak meg.

A felhívás célja a Programalap keretében meghirdetett, egyszerűsített pályázati eljárásrend keretében a „Lüktető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. projekt teljes megvalósítási időszakát végigkísérő, annak célkitűzéseit és infrastrukturális beruházásait erősítő „soft” tevékenységek támogatása.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektje keretében megújul a történelmi belváros fizikai szövete, sétálóutcái. A Dunakapu tér és a Széchenyi környezetében a Király utca, Dr. Kovács Pál utca, Stelczer L. u, Káposztás köz, Hal köz, Kenyér köz, Szappanos köz (Dunakapu tér és Apáca u. között), Zsák köz és Zsák utca burkolata megújul, amellyel a történelmi belvárosi sétálóövezet komfortosabbá válik, a minőségi fejlesztéssel egységes városkép valósul meg. A beruházás keretében a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum belső (léghűtéses) funkcióbővítése is megtörténik, amellyel amellett, hogy az intézmény minden évszakban komfortosan, látogatóbarát módon hasznosíthatóvá válik, a megújult belső terek ideális helyszínéül szolgálhatnak a helyi közösség és társadalom kohézióját erősítő kisebb-nagyobb rendezvényeknek. A belvárosban megújul több gazdasági-szolgáltató funkciójú műemléki, műemléki környezetben álló ingatlan, amely az egységes és színvonalas belvárosi városkép és hangulat biztosítása mellett hozzájárul Győr történelmi belvárosa értékeinek megőrzéséhez, infrastrukturális elemeivel is erősítve a helyi értékek megőrzésének fontosságát. A helyi közösségi identitás és lokálpatriotizmus erősítéséhez, a belváros történelmi hangulatának értékmegőrzéséhez hozzájárulnak az akcióterület utcáin elhelyezésre kerülő hagyományos cégérek, valamint a Frigyládát, a Mária-szobrot és a Dunakapu tér új szoborcsoportját egy helyszínről láttató, az Apáca utca és Stelczer utca kereszteződésében elhelyezésre kerülő „Tükrös Angyalok” turisztikai attrakció.

Mindezen funkcióbővítő infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódóan szükséges a helyi társadalom bevonása a fejlesztés elfogadtatásába és megvalósításába, többek között az épített környezet megújulását kísérő, a helyi identitást erősítő társadalmi akciók szervezésének támogatásával.

 

 1. 2. A pályázók köre

Győr Megyei Jogú Város területén bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkező non-profit szervezetek, amelyek az akcióterületi vagy a települési lakossággal kapcsolatban vannak, a belvárosi akcióterületen vagy a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi nonprofit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit társadalmi szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület)
 • Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben
 • Társasházak, lakásszövetkezetek
 • Szociális szövetkezetek

Nem lehetnek pályázók a „Lüktető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. városrehabilitációs projektben konzorciumi partnerként résztvevő nonprofit szervezetek, valamint nem nyújthatnak be pályázatot a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek sem, amelyek Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy annak valamely bizottsága, egyéb szerve által 2007. január 1. után kiírt pályázaton támogatást nyertek, és annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el, továbbá azok a szervezetek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek.

 

 1. 3. Támogatható tevékenységek

A „Lüktető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. projekt infrastrukturális fejlesztési elemeihez kapcsolódóan, azok társadalmasítását és a lakosság közvetett bevonását segítő akciók, a társadalmi kohéziót erősítő mini-projektek (programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló, a helyi közösségi identitást és lokálpatriotizmust erősítő képzések, tájékoztatók és ezek sorozatai), elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

 • a belváros megújítási tevékenységeibe a lakosság közvetett bevonását segítő akciók,
 • közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, hagyományőrző közösségi kezdeményezések, civil programok megvalósítása a fejlesztéssel érintett területeken
 • kulturális- és sportrendezvények, kiállítások, foglalkoztató- és játszó házak a helyi értékek bemutatásának, megismertetésének és megőrzésének jegyében
 • a munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
 • helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;
 • integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása;
 • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A mini projektek sikeres végrehajtásához, megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:

 • fogyó –és forgóeszközök beszerzése;
 • nagy értékű eszközök bérlése;
 • a mini projekt rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
 • saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
 • szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett alaptevékenységébe;
 • a mini projekt népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

Elszámolható költségek: kizárólag az elfogadott mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).

A Kiemelt Projekt Pályázati Útmutató C2.4 fejezetében foglaltakon túl a kiírás keretében nem elszámolható költség különösen:

 • A kiemelt projekt felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
 • Gyártási eljárások, termékleírások készítése;
 • Banki és pénzügyi költségek, (kivéve az elkülönített bankszámla nyitás és –vezetés költsége, amennyiben az kötelező) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • Ingatlan és eszköz lízing, bérlet;
 • Rezsi, közvetett költségek;
 • Saját teljesítés, kivéve az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása;
 • Reprezentációs költségek;
 • Lakáscélú ingatlan vásárlásának költségei;
 • Tömegközlekedési bérlet;
 • Cafeteria juttatás.

 

A mini-projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2013. április 1, záró időpontja legkésőbb: 2014. szeptember 30. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 8.000.000,- Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 1.600.000,- Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 6-tól 31-ig folyamatos

 1. 4. Pályázat benyújtása

A részletes mini-projekt pályázati útmutató elérhető a Győr Megyei Jogú Város honlapján a www.gyor.hu linken, valamint nyomtatott formában Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Portáján (9021 Győr, Városház tér 1.).

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot papír alapon 2 példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Településfejlesztési Főosztály

Titkárság

9021 Győr, Városház tér 1. II. emelet 60. sz. iroda

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

„Lüketető belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. városrehabilitációs projekt keretében az elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatása

A jelentkezési lapok benyújtása 2014. január 31-ig lehetséges. Amennyiben e dátumot megelőzően a rendelkezésre álló keret teljes egészében felhasználásra kerül (a támogatások megítéléséről döntés születik), a Közvetítő Szervezet a további pályázatok befogadását felfüggeszti.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel aláírásokkal hitelesítetten megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc, valamint az átadó és átvevő megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-96/500-134-es telefonszámon vagy a csilla.korodi@gyor-ph.hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

 1. Jelentkezési lap
 2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
 3. Nyilatkozat standard (európai uniós és hazai) pályázati tapasztalat hiányáról, vagy arról, hogy pályázó standard pályázat megvalósításában egynél többször nem vett részt
 4. Létesítő okirat másolata
 5. Igazolás / Referenciaigazolás a mini projekt tevékenység szerinti/ tevékenységhez hez hasonló tevékenység elvégzéséről
 6. Szakmai program
 7. Költségvetést alátámasztó dokumentumok
  1. árajánlatok
  2. tételes költségbecslések

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Uploaded: 2020.01.08
Size: 174.33 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 272.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 236.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 226.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 257.50 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 270.50 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 434.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 304.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 240.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 232.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 277.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 296.00 KB
Uploaded: 2020.01.08
Size: 373.00 KB