-2 °C

március 09. | Franciska, Fanni

Pályázati felhívás – fogorvosi praxis

Pályázati felhívás – fogorvosi praxis

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Győr város 080096069 ÁNTSZ kódszámú fogorvosi alapellátási körzetének ellátása, iskola-egészségügyi, valamint ügyeleti ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: Győr, Mécs László utca 2.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– fogorvosi képesítés,

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról   szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  2. egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
  3. részletes szakmai önéletrajz,
  4. pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, valamint nyilatkozata arra nézve, hogy az adatvédelmi tájékoztatót kézhez kapta és megismerte.

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. március 31. (A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.)

A pályázat elbírálási határideje: 2021. április 20.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztály, Bodorné Mózes Ágota osztályvezető, 9021 Győr, Honvéd liget 1. 5. emelet 502. iroda címére történő megküldésével. A borítékon feltüntetendő: Fogorvosi pályázat.

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani a pályázati anyag kezelésére vonatkozó adatvédelmi nyilatkozattal együtt. A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja azok érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költséget a pályázó maga viseli, megtérítésre nem tarthat igényt.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az erre kijelölt bíráló bizottság a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül értékeli. Az értékelés után Győr Megyei Jogú Város, egészségügyi feladatokért felelős Alpolgármestere javaslatot tesz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, a fogorvosi praxis 2021. augusztus 1. napjától történő betöltésére. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi az előterjesztést. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bizottsági véleményezést követően a soron következő rendes ülésén dönt.

A pályázat kiírója a pályázókat a Közgyűlés döntését követően írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően 15 napon belül, postai úton visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázat kiírója megsemmisíti, és a személyes adatokat törli. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor indoklás és kártérítés nélkül visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

  1. augusztus 1.