Időjárás

20 °C

május 29. | Magdolna

Deutsch English
Tájékoztató: Kút fennmaradás engedélyeztetése
Tájékoztató: Kút fennmaradás engedélyeztetése

Minden kút létesítéséhez, használatához és megszüntetéséhez is vízjogi engedélyt kell kérni a hatóságtól. A kút építését a vízjogi létesítési engedély birtokában lehet megkezdeni, a használatát pedig a vízjogi üzemeltetési engedély teszi szabályszerűvé. Engedély nélküli kutak esetén vízjogi fennmaradási, vagy vízjogi megszüntetési engedélyt kell kérni.

 

KÚT FENNMARADÁS ENGEDÉLYEZTETÉSE

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2021. január 1. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (a továbbiakban: kút), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

Kútra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adnak ki:

 • a települési önkormányzat jegyzője, mint helyi vízgazdálkodási hatóság
 • a vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok),
 • a Nemzeti Földügyi Központ.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a lakossági kutak döntő többsége, jellemzően a háztáji kerti talajvízkutak. Pontosabban a kutat a jegyző engedélyezi, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek (lásd: a vízgazdálkodási jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) a) pontja):

 • a kút nem érint vízbázis védőterületet, valamint karszt- vagy rétegvízkészletet;
 • a kút legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel;
 • a kút olyan ingatlanon helyezkedik el, ahol van épület, van annak építésére való jogosultság,
 • a víz nem gazdasági célból kerül kivételre, a kút magánszemélyek részéről kizárólag a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja.

 

Amennyiben e kutakhoz tartozik víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény is, annak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez szükséges engedélyt is a jegyző adja ki.

 

A vízügyi hatóság (katasztrófavédelmi igazgatóságok) hatáskörébe tartozik a kút engedélyezése, amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül.

Lásd: https://gyor.katasztrofavedelem.hu/24470/vizugyi-es-vizvedelmi-hatosagi-jogkor

 

A Nemzeti Földügyi Központ hatáskörébe a mezőgazdasági öntözési célú kutak engedélyezése tartozik.

Lásd: https://nfk.gov.hu/mezogazdasagi_kutak_hatosagi_osztalya#iform

 

A jegyzői engedélyezésről részletesen

A törvényi rendelkezés a fúrt, a vert és ásott kutakra egyaránt vonatkozik, azzal a lényegi különbséggel, hogy fúrt kút esetében mindenképp szükséges jogosult szakember bevonása a kút felméréséhez és a fennmaradási kérelem kitöltéséhez.

A kút engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól, viszont az eljárás során felmerülő egyéb költségek, így a szakember bevonás költségei a kérelmezőt terhelik.

A fennmaradási engedélykérelmet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerinti adattartalommal kell benyújtani.KÉRELEM-NYOMTATVÁNY itt letölthető.

 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről – minden esetben.
 2. Szakember jogosultságának igazolása – fúrt kút esetén.
 3. Tulajdonosi hozzájárulás(ok) – amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, illetve több tulajdonos esetén. – NYOMTATVÁNY itt letölthető.
 4. Vízminőség-vizsgálat eredménye – ivóvízcélú felhasználás esetén (Lásd: Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet)

 

A kút engedélyezésének feltételei a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdés értelmében:

 1. A kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése.
 2. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése.
 3. A kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

 

A kérelem benyújtása a jegyzőhöz az alábbi módokon történhet:

 1. papír alapon (postai úton vagy személyesen)
 2. hivatali kapun, e-papíros ügyintézéssel (epapir.gov.hu)

 

Figyelem! Az elektronikus levél (e-mail) nem minősül hivatalos ügyintézést biztosító információs rendszernek.

 

Az engedélyező Győr közigazgatási területén, a jegyző nevében és megbízásából:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály

Környezetvédelmi Osztálya

 

Cím: 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. 5. emelet 512. iroda

Telefon: 06-96/500-442,    06-96/500-544

E-mail: kornyezetvedelem@gyor-ph.hu

 

Hivatali kapus elérhetőség

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

rövid név: GYORONK

KRID szám: 140565923

 

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8.30 – 15.00 óráig

Szerda: 12.30 – 15.00 óráig

Csütörtök: 8.00 – 17.30 óráig

 

Ügyintézési határidő: 60 nap

 

Döntés:

A Jegyző a kérelmezett kútra fennmaradási engedélyt ad ki, amennyiben a kút megfelel az engedélyezés feltételeinek, ellenkező esetben elutasítja a kérelmet. Amennyiben a fennmaradási engedély a kút átalakításával sem adható ki, akkor a kút megszüntetésére (eltömedékelésére) megszüntetési engedély alapján kerülhet sor.

 

Szakember a kút engedélyezéséhez:

A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (kútr.) 13. § -ban megjelölt szakember, aki:

– az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint jogosultsággal rendelkezik

– az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja.

 

Szakember kereséséhez a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) nyilvántartása, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) nyilvántartása nyújt segítséget:

 

https://mmk.hu/mernokkereso

https://knyr.mkik.hu/Kivreg/Nyilvantarto/Kereses

 

Kutakkal és azok engedélyezésével kapcsolatos további hasznos információkat az alábbiakban olvashat:

 Kúttulajdonosok honlapja: http://kuttulajdonos.vizugy.hu

Magyar Vízkútfúrók Egyesülete: http://www.vizkutfurok.hu