Időjárás

13 °C

szeptember 24. | Gellért, Mercédesz

Deutsch English
VÁLTOZÁS a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása vonatkozásában
VÁLTOZÁS a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása vonatkozásában

Lakossági tájékoztató

VÁLTOZÁS a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételével kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása vonatkozásában

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Korm. rendelet) 2022. szeptember 10-étől hatályos 7/A. §-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, de csak egy közös gázórával rendelkezik.

A Korm. rendelet 2023. január 10-étől hatályos módosítása szerint abban az esetben is érvényesíthető a kedvezmény, ha több lakóépület van egy telekingatlanon, amelyek egyenként legfeljebb négy lakást tartalmaznak, de a telekingatlan egészére számítva a lakásszám a Korm. rendelet szerinti küszöböt meghaladja. Érvényesíthető a kedvezmény továbbá, ha több önálló helyrajzi számon fekszik a közös gázmérővel rendelkező, legfeljebb négy lakást magába foglaló lakóépület-együttes, illetve az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás került kialakításra.

További lényeges változás, hogy nem kell figyelembe venni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására (egymástól való elkülönítésére) vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe lehessen venni az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell kérni a település jegyzőjétől, aki a dokumentumban mérési pontonként (felhasználási helyenként) állapítja meg az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számát.

Ez az eljárás kérelemre indul, a jegyző a hatósági bizonyítványt 8 napon belül állítja ki, amennyiben az ingatlanon a lakások kialakítása megfelel az OTÉK 105. §-a szerinti lakás meghatározásának, a fentiekben leírtak figyelembevételével.

OTÉK 105. §:

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

A kérelem személyesen, illetve postai úton eljuttatható Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály Főépítészi Osztályához a 9021 Győr, Városház tér 1. címre, illetve e-papír útján is benyújtható. A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle nyomán adható ki. A helyszíni szemle időpontjának egyeztetésére elsősorban a kérelmező által megadott telefonszámon kerül sor. Az egyeztetett időpontban az ingatlanra való bejutást valamennyi rendeltetési egységbe biztosítani szükséges.

A jegyző az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egység számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe és a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.  A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz, amely a hatósági bizonyítvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől fogja biztosítani a kedvezményt. A visszaélések megelőzése érdekében a jogszabály egyfelől a jegyző – szolgáltatói jelzésre lefolytatandó – hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügyi hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.

A kérelem itt érhető el.

Hivatali Kapu Krid azonosító: 140565923

GYORONK

Győr, 2023. január 10.

Nagyné dr. László Edit

jegyző