18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozó otthoni ápolását, gondozását végző személy részére megállapított támogatás.

Jogosultak köre

Az a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó,- illetve tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzi, és akinek az ápolt Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, valamint az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér bruttó összegének 65%-át.

Mit kell tennie

Kérelem benyújtása mellékletekkel együtt Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára, illetve az eljárás során a helyszíni szemle elvégzésének biztosítása.

Határidők

Az ügyintézési határidő hatvan nap.

Benyújtandó dokumentumok

1. Kérelem

2. Igazolás a kérelmezővel egy lakásban együtt lakó személyeknek,

 •   rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
 •   nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozási tevékenységből származó jövedelem esetén kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 naptári hónap jövedelemről.

 

A fenti jövedelmek igazolására

 • munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy a fizetési jegyzék,
 • álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által kiállított igazolás,
 • nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat,
 • őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által a lezárt adóévről kiállított igazolás,
 • vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • tartásdíj esetén a felvett vagy fizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámla kivonat vagy átvételi elismervény,
 • ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom vagy
 • az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás

nyújtható be.

3. A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozat.

4. 30 napnál nem régebbi igazolás a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal felnőtt tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

5. A lakás nagyságának igazolására szolgáló dokumentum.

6. A lakás használati jogcímének igazolására szolgáló dokumentum, kivéve a tulajdoni lapot és az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások esetén a bérleti szerződés.

7. A lakásban együtt élő, de bíróság által megosztott lakáshasználattal rendelkező adósok esetén, közös nyilatkozat arról, hogy az adósság milyen arányban terheli a feleket.

8. A lakáshasználat megosztásáról szóló jogerős bíró végzés.

9. Orvosi igazolás a tartós betegségről.

Fizetési kötelezettség

A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §-a értelmében ápolási támogatás iránti eljárásban első fokon Győr Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el. A fellebbezést az első fokon eljárt szervhez kell benyújtani, a másodfokon eljáró szervnek címezve, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Kapcsolódó nyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet;
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete;