Önkormányzati bérlakás bérlőjének vele együtt lakó személy bérlőtársként történő elismerése.

Jogosultak köre

Az a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül befogadható személy, aki legalább egy éve, valamint az a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadható nagykorú személy, aki legalább 5 éve életvitelszerűen együtt lakik az önkormányzati bérlakás bérlőjével.

Mit kell tennie

Az eljárás a bérlő és a bérlőtársként elismerni kívánt személy közös, formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul,melyet Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

Határidők

A kérelem benyújtása folyamatos.

Benyújtandó dokumentumok

A bérbeadó Győr-Szol Zrt. hozzájárulása a kérelmező befogadásához a gyermek és szülő kivételével. Közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást lakbér-, szemétszállítási, távhő-, víz-, csatorna-, villamos-energiaszolgáltatási- és gázszolgáltatási díjtartozás nem terheli. Hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

A bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadható nagykorú személy tekintetében bérlőtársként történő elismerés során az együttlakás tényétől függetlenül csak a bérbeadó igazolt hozzájárulása óta eltelt időt lehet együttlakásként figyelembe venni. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg.

Kapcsolódó nyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.
  • Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.