Olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (intézményi ösztöndíjrész) áll.

Jogosultak köre

Győr város területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló:

  • Felsőoktatásban részt vevő hallgatók,
  • utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások
  • felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek

Mit kell tennie

Pályázat benyújtása a pályázati határidőn belül Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztályára.

Határidők

  • A pályázat benyújtásának határideje: az Önkormányzat pályázati felhívásának közzétételét követő 30. nap.
  • A pályázat elbírálásának határideje: 30 nap

Benyújtandó dokumentumok

Pályázati adatlap és kötelező mellékletei.

Fizetési kötelezettség

Az eljárás díj-és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

Egyéb információk

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek azok a Győrben állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók, akiket az Önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

Vonatkozó jogszabályok

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
  • 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló

Fogalmak

Állandó lakóhely: A kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímigazolványával tud igazolni.