Rossz műszaki állapotú, megüresedett lakás bérbeadására – elsősorban komfortfokozat emeléssel járó – felújítási munkálatok előírásával meghirdetett pályázat.

Jogosultak köre

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Mit kell tennie

Az eljárás az ügyfél formanyomtatványon előterjesztett pályázatára indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani.

Határidők

Pályázat nem meghatározott időközönként kerül kiírásra. A pályázati időszakban nyújtható be pályázat. A benyújtási és elbírálási határidőket az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelem, valamint a jövedelmek igazolása, pénzügyi fedezetigazolás.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

Pályázat benyújtása szempontjából korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában szabályozottak szerint. A pályázónak a pályázati kiírás szerinti határidőn belük kell elvégeznie lakás felújítását. A pályázat útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 5 évre szól, amely meghosszabbítható.

Kapcsolódó nyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról (a továbbiakban: ÖK rendelet).