Győr város nevének és annak jelképeinek (hivatalos és egyéb jelképek) használata előzetes, az Önkormányzat és a használó között létrejött szerződés, megállapodás vagy egyéb nyilatkozat alapján használható. Gazdasági célú hasznosítás a polgári jog szabályai szerint adott esetben ellenérték fejében történhet.

Jogosultak köre

Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki Győr város nevét vagy jelképei valamelyikét használni kívánja. Ha a kérelmező a „Győr” nevet saját megnevezésében kívánja használni, akkor a név használatát olyan jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet kérheti, amely székhelye Győr közigazgatási területén van.

Mit kell tennie

A használat iránti kérelem a vonatkozó rendelet függelékében meghatározott formanyomtatványon vagy más formában is benyújtható. A kérelmet Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) kell címezni. A kérelem kötelező tartalmát a vonatkozó rendelet 17. § (4) bekezdése határozza meg. A kérelem elbírálására a polgármester jogosult.

Határidők

A kérelem benyújtása a tervezett használatot megelőzően történik.

Benyújtandó dokumentumok

  1. a létesítő okirat másolata, ha a kérelmező szervezet
  2. a „Győr” nevet, a város címerét, a városi zászlót, a város logóját vagy szlogenjét tartalmazó ábra felhasználási módját vagy mintáját, rajzát vagy annak egy másolatát, ha a használat célja szempontjából releváns.

Fizetési kötelezettség

Az eljárásért nem terheli fizetési kötelezettség az ügyfelet

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Polgári jog szabályai szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Győr város nevének és jelképeinek használati rendjéről szóló 12/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet.

Fogalmak

  1. Győr Megyei Jogú Város hivatalos jelképei: a város címere, a város zászlaja, a város hivatalos pecsétje és a polgármesteri lánc,
  2. Győr Megyei Jogú Város egyéb jelképei: a város szlogenje és a város logója (megalkotásuk esetén)
  3. használat: minden a „Győr” név és a város jelképeivel összefüggő tevékenység, így különösen a név vagy jelkép felvétele, bármilyen módon való megjelenítése, előállítása, terjesztése, forgalomba hozatala