Az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás.

Jogosultak köre

  • építtető
  • tulajdonos

Mit kell tennie

Az eljárás lefolytatásához a kérelmet papír alapon kell benyújtania Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztályára. A kérelemnek tartalmazni kell a tényállás tisztázásához szükséges adatokat.

Határidők

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §-a alapján 8 nap, teljes eljárásra történő áttérés esetén 60 nap.

Benyújtandó dokumentumok

A jogszabály kötelező mellékletet nem határoz meg.

Fizetési kötelezettség

Az eljárási illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft.

Illeték befizetésének módja:

Készpénz-átutalási megbízással vagy banki utalással történhet az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára. A kérelemhez a feladóvevényt vagy utalási bizonylatot mellékelni kell, illetve az esetleges költségmentességet igazolni kell. Az Itv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott teljes személyes illetékmentesség esetén az Itv. 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell csatolni.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §-a értelmében a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárásban Győr Megyei Jogú Város Polgármestere önkormányzati hatósági jogkörben jár el.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések elleni fellebbezést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el.

Egyéb információk

  1. A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.
  2. A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

Vonatkozó jogszabályok

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (2)-(3) bekezdése,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. §

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény