A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a értelmében a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.

Jogosultak köre

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 17. §-ában meghatározottak.

Mit kell tennie

A jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél az ÁNYK formanyomtatvány (az eljárás megindítására szolgáló űrlap) kitöltésével és a keresetlevél (6/2019. (III. 18.) IM IM rendelet által rendszeresített formanyomtatvány) csatolásával nyújthatja be az első fokon eljárt közigazgatási szervhez a közigazgatási per megindítása iránti kérelmet.

Határidők

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani. Az ügyfél által benyújtott keresetlevelet a benyújtástól számított harminc napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevelet a benyújtástól számított tizenöt napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól számított harminc napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtástól számított öt, többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén – a benyújtástól számított három napon belüli felterjesztést követően – nyolc napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani.

Benyújtandó dokumentumok

A keresetlevél formanyomtatványa a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet alapján rendszeresített formanyomtatvány.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát,

  1. amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik,
  2.  amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve
  3.  amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

Ha a felperes jogi képviselővel jár el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. A legalább öt személy által közösen benyújtott keresetlevélnek tartalmaznia kell a kérelmezők együttes képviseletét ellátó személy meghatalmazását.

 

Fizetési kötelezettség

A közigazgatási perek főszabályként illetékfeljegyzési jog hatálya alá esnek, de a fizetési kötelezettség az egyedi ügy függvényében ítélendő meg.

Eljáró szerv

  • felterjesztésre: a közigazgatási szerv
  • az adott ügy érdemében: az illetékes Törvényszék

Felettes szerv/jogorvoslat

Ha a közigazgatási szerv a keresetlevél felterjesztésére, illetve továbbítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget vagy az nem teszi meg a felterjesztés tekintetében megkívánt nyilatkozatot, a bíróság – pénzbírság kiszabása mellett – kötelezi a közigazgatási szervet az ügy iratainak felterjesztésére, illetve továbbítására.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet