Önkormányzati bérlakás bérlőjének halála esetén a lakásbérleti jog folytatása.

Jogosultak köre

Tartási szerződés esetén az önkormányzati bérlakás néhai bérlőjének eltartója. A bérlő halálakor a bérlővel együtt lakó, a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személy, amennyiben a bérlő a lakásba befogadta.

Mit kell tennie

Az eljárás ügyfél formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani.

Határidők

A kérelem a bérlő halálát követő kilencven napon belül nyújtható be.

Benyújtandó dokumentumok

A Győr-Szol Zrt. igazolása, hogy a bérlakással kapcsolatban peres eljárás nincs folyamatban. Tartási szerződés esetén a temetési számla másolata.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

A határidő jogvesztő. A bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadható személy tekintetében az eljárás során az együttlakás tényétől függetlenül csak a bérbeadó igazolt hozzájárulása óta eltelt időt lehet együttlakásként figyelembe venni. Tartási szerződés alapján történő jogviszony-folytatás esetén a tartási szerződésben foglaltak az eljárás során ellenőrzésre kerülnek. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg.

Kapcsolódó nyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.
  • Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.