Mozgáskorlátozott személyek számára kialakított önkormányzati bérlakás hasznosítására meghirdetett pályázat.

Jogosultak köre

Az a nagykorú személy, aki mozgáskorlátozottságára tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet alapján magasabb összegű családi pótlékban vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

Mit kell tennie

Az eljárás az ügyfél formanyomtatványon benyújtott pályázatára indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

Határidők

Pályázat nem meghatározott időközönként kerül kiírásra. A pályázati időszakban nyújtható be pályázat. A benyújtási és elbírálási határidőket az aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

Benyújtandó dokumentumok

Jövedelmek igazolása, mozgáskorlátozottságot igazoló szakorvosi vélemény.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

Pályázat benyújtása szempontjából korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában szabályozottak szerint. A pályázat útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 5 évre szól, amely meghosszabbítható.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: ÖK rendelet) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.