Nyugdíjasok vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, házaspárok, élettársak számára önkormányzati tulajdonú nyugdíjasok házában lévő lakásokban történő elhelyezés biztosítása.

Jogosultak köre

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított ellátásban – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást – részesül, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő, önmaga ellátására képes személy, házaspár vagy élettársak, azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Mit kell tennie

Az eljárás ügyfél kérelmére indul.

Kérelmező vállalja, hogy

  • hatályos bérleti szerződéssel bérelt önkormányzati bérlakását kiürítve visszaadja,
  • a tulajdonában álló lakás- vagy ingatlanhányad forgalmi értékének 50%-át, de legalább 1.500.000,- Ft és legfeljebb 3.500.000,- Ft összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára befizet, vagy
  • amennyiben bérlakás bérleti jogával vagy ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, de legalább 1.000.000,- Ft összeget a tulajdonos költségvetési elszámolási számlájára, legkésőbb a bérlőkijelölő nyilatkozat aláírásának napjáig befizet.

Határidők

A kérelem benyújtása folyamatos.

Benyújtandó dokumentumok

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtást megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat.

Fizetési kötelezettség

Illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

Felettes szerv/jogorvoslat

Győri Járásbíróság.

Egyéb információk

Kérelem benyújtása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek. A jogszabályban rögzített jövedelemhatárt kell figyelembe venni.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról