Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.

Mit kell tennie

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja. Az ügyfélnek lehetősége van közérdekű bejelentést tenni az alapvető jogok állampolgári biztosa felé, az általa működtetett elektronikus rendszerben, erre azonban panasz esetén nincsen lehetősége. További információk: https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa

Határidők

A panaszt és a közérdekű bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Fizetési kötelezettség

Az eljárásért nem terheli fizetési kötelezettség az ügyfelet

Eljáró szerv

A panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szerv

Felettes szerv/jogorvoslat

A közérdekű bejelentés – arra jogosult által történt – kivizsgálását követően a bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához:

  1. ha véleménye szerint bejelentését az eljáró szerv nem vizsgálta ki teljeskörűen,
  2. ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet,
  3. ha a bejelentését megalapozatlannak tartották.

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett, illetve annak felettes szervéhez. (https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa)

Vonatkozó jogszabályok

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Fogalmak

  • panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
  • közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.