Alacsony jövedelemmel rendelkező, rossz szociális körülmények között élők számára önkormányzati bérlakásban történő elhelyezés biztosítása.

Jövedelemhatár: A család egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori minimálbér bruttó összegének

  • egytagú család esetén 35%-át eléri, de a 70%-át nem haladja meg,
  • olyan kéttagú családban, ahol eltartott személy nem él, a 25%-át eléri, de az 50%-át nem haladja meg vagy
  • egyéb családban a 25%-ot eléri, de az 40%-ot nem haladja meg.

Jogosultak köre

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Mit kell tennie

Az eljárás az ügyfél formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

Határidők

A kérelem benyújtása folyamatos.

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem formanyomtatvány, valamint a jövedelmek igazolása.

Fizetési kötelezettség

Díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Felettes szerv/jogorvoslat

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Egyéb információk

Kérelem jóváhagyása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában és 14. §-ában szabályozottak szerint. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg. A kérelem útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 1 évre szól, mely a szerződés lejártát követően 3 évre meghosszabbítható.

Vonatkozó jogszabályok

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: Ök. rendelet) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.