Az önkormányzat polgármestere településképi bejelentési eljárást folytat le hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek és a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítása esetén, a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében és továbbá a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 77-79. §-a szerint.

Jogosultak köre

építtető, tervező

Mit kell tennie

A bejelentési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek (építtetőnek) kérelmét és a hozzá tartozó tervdokumentációt 2 példányban papír alapon kell benyújtania Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztályára.

Határidők

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges és azt a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg vagy az eljárást nem szünteti meg.

Benyújtandó dokumentumok

A Tkr. 80. §-a tartalmazza a bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció kötelező tartalmát.

Fizetési kötelezettség

Az eljárási illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft.

Illeték befizetésének módja:

Készpénz-átutalási megbízással vagy banki utalással történhet az OTP bank által vezetett 11737007-15466004-13010009 számú hatósági eljárási illeték beszedési számlára. A kérelemhez a feladóvevényt vagy utalási bizonylatot mellékelni kell, illetve az esetleges költségmentességet igazolni kell. Az Itv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott teljes személyes illetékmentesség esetén az Itv. 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell csatolni.

Kapcsolódó nyomtatványok

Vonatkozó jogszabályok

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete és

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény