Ügyfélfogadás

Honvéd liget 1. szám alatti, földszinti ügyfélfogadó
Hétfő: 8:30-15:00
Szerda: 12:30-15:00
Csütörtök: 8:00-17:30

Feladatok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) ÖK. rendelet rendelkezései alapján ellátja a következő államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket: lakhatási támogatás. rendkívüli települési támogatás, ápolási támogatás, nevelési támogatás, gyógyszertámogatás, kamatmentes kölcsön, adósságkezelési szolgáltatás, köztemetés, lakbértámogatás (önkormányzati tulajdonú lakások lakóinak), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása.

Foglalkozik a tartós bentlakásos szociális intézményi ellátást igénylők beutalásával és a személyi térítési díjjal kapcsolatos ügyekkel. Gondoskodik a megállapított pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításáról. Felülvizsgálja a rendszeres pénzbeli ellátásokat. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást megszünteti, és kötelezi az igénybevevőt a visszafizetésre.

Vezeti a jogszabály által előírt nyilvántartásokat.

Illetékesség

- a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek,

- több bejelentett lakcímmel rendelkező személyek esetében a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

- a városban élő hajléktalan személyek,

esetében áll fenn.

 

A szociális igazgatási eljárás költség és illetékmentes.

Telefonkönyv