Győr Megyei Jogú Város településtervének (munkaközi) előzetes tájékoztatója:

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy készülő új településtervének munkaközi anyagát - előzetes tájékoztatás céljából – közzéteszi a „ https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/elozetes-tajekoztatas-gyor-megyei-jogu-varos-telepulesterv/ ” eléréssel.

Az előzetes tájékoztatás célja, hogy még a településtervek elkészítésére és véleményeztetésére vonatkozó jogszabályi eljárásrend megkezdése előtt - a győri lakosok, cégek, civil szervezetek, vállalkozók, és érdekképviseletek - kötetlen módon tájékozódhassanak az érdekeltségi területüket érintő tervezett építési előírásokról.

 

Az előzetes lakossági tájékoztatás céljából a megalapozó vizsgálat, a településfejlesztési terv és településterv munkaközi anyaga tekinthető meg.

 

Mi micsoda?

Általános tájékoztatás a településterv készítés okairól, a jogszabályi változásokról közérthetően:

 

Az Országgyűlés 2021. április 27-én elfogadta a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvényt. Az új jogszabállyal több, mint 30 törvény kerül módosításra, amelyek közül a településrendezés szempontjából a legfontosabb az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.).

A jogszabály módosítás célja, hogy az építésügyi szabályozás ésszerűsítése részeként a helyi építési szabályzat elkészítési rendje és tartalmi elemei is egyszerűsítésre kerüljenek.

Az egyszerűsítési folyamat a településrendezésben első lépésként a tervdokumentumok számának csökkentésével valósul meg, vagyis az új rendszer szerint:

- a településfejlesztési terv, illetve

- a településrendezési terv készül.

A településrendezés új szabályai alapján egy fejlesztési és egy rendezési típusú terv készül. A két dokumentum közös neve településterv.

Ezek alátámasztó munkarésze a megalapozó vizsgálat, mely a jogszabályokban meghatározott szempontok alapján készül.

A törvénymódosítások végrehajtására külön kormányrendelet került elfogadásra a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.), mely tartalmazza a településtervek részletes tartalmi követelményeit, véleményezésük és elfogadásuk rendjét.

Településfejlesztési terv

 

Az önkormányzat a település fenntartható és gazdaságos fejlesztése és üzemeltetése érdekében településfejlesztési tervet kell, hogy készítsen, mely egy integrált, stratégiai és területi alapú fejlesztési dokumentum.

Az Étv-ben meghatározásra kerülnek a településfejlesztési terv átfogó tartalmi követelményei. A településfejlesztési tervben az önkormányzat a rövid, közép- és hosszú fejlesztési szándékait foglalja rendszerbe. Ennek keretében a dokumentumban meghatározásra kerül a település jövőképe, annak megvalósítása érdekében meghatározott integrált fejlesztési célok és ezek eléréséhez szükséges feladatok, valamint ezen feladatokhoz rögzített fejlesztési akcióterületek is. A településfejlesztési tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) normatív határozattal állapítja majd meg.

Településrendezési terv

 

A településrendezésben egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés és a zöldinfrastruktúra fejlesztése, ennek érdekében a településrendezés feladatai között – az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok megállapítása mellett – megjelenik a fenntartható fejlődés térbeli-fizikai kereteinek meghatározása, és a zöldinfrastruktúra biztosítása is.

A településfejlesztési tervben foglaltakkal összhangban a önkormányzat településrendezési tervet készít, mely a települési önkormányzatok (Győr) esetében:
a győri (helyi) építési szabályzat (GYÉSZ).

A győri építési szabályzat részét képezi a szabályozási terv, mely az építés helyi rendjére vonatkozó szöveges szabályainak vizuális, térképi megjelenítését szolgálja.

A településrendezési terv és a településfejlesztési terv egymással összhangban kell, hogy készüljön, módosításuk is alapvetően egy időben történhet.

A településrendezési terveket a települések képviselő-testületei (közgyűlései) rendelettel fogadják el, melyeknek részét képezi a térképi munkarész.

 

Az előzetes tájékoztató anyagban a rajzi-térképi anyag és a szöveges anyagból az övezetei intenzitásmutatókat (mint az építési telekre vonatkozó beépítési százalék, épület-nagyság és -magasság, zöldfelület hányad stb.) tartalmazó táblázat került feltöltésre.

Hogyan tudják benyújtani az előzetesen észrevételeket?

 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az előzetes tájékoztatás célja a településterv eljárásrendjének megkezdése előtti kötetlen információ nyújtás a győri településterv tervezett tartalmáról.

Ennek megfelelően a beérkező észrevételek a győri településterv készítésében részt vevő szakmai stáb munkáját segíthetik.

Kérjük, hogy észrevételeiket a: tajekoztato-telepulesterv@gyor-ph.hu e-mail címre 2023. április 30-ig küldjék meg!

 

A beérkezett észrevételek feldolgozásával készül el a végleges településterv, ezért az észrevételekre egyedi válaszadás nem történik.

 

 

 

 

Mit is jelent, hogy Győr Megyei Jogú Város településterve?

 

Nagyon leegyszerűsítve a településterv - készítés végeredménye -  a Hol – a Mit – és a Hogyan kérdésekre az építési tevékenységek szempontjából megadott válasz.

A válasz korrekt megadása érdekében közreműködtek tervezők és szakemberek, mint építésztervezők, településtervezők, közlekedés- és közműtervezők, hírközlési tervező, környezetvédelmi és tájrendezési tervezők, a Széchenyi István Egyetem munkatársai.

 

Az előzetes tájékoztatóra feltöltésre került:

 

  • az előzetes tájékoztató általános tájékoztató szövege (pdf)
  • az előzetes tájékoztató szakmai tájékoztató szövege (pdf)
  • a megalapozó vizsgálat szöveges része (pdf)
  • a megalapozó vizsgálat rajzi mellékletei (pdf)
  • a településfejlesztési terv (pdf)
  • az övezetek előírásai táblázat formájában (pdf)
  • a szabályozási tervlapok (pdf).
Megalapozó vizsgálat
Uploaded: 2023.04.14
Size: 40.05 MB
Településfejlesztési terv
Településterv
Rajzi melléklet, szabályozási tervlapok
Uploaded: 2023.04.14
Size: 61.61 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 94.80 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 53.90 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 58.59 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 71.17 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 70.88 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 65.26 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 62.94 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 62.62 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 59.82 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 62.86 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 65.05 KB
Uploaded: 2023.04.14
Size: 66.07 KB